Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pilke Valmennus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Pilke Valmennus Oy
Y-tunnus 2179330-2
Osoite: Kylätie 11–13 lh 5, 00320 Helsinki.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Leni Grünbaum, leni@pilke.net, +358 40 630 3929

3. Rekisterin nimi

Pilke Valmennus Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilötietolaki ja rekisterinpitäjän asiakassuhde rekisterin sisältämiin henkilöihin.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriä ylläpidetään Insightly, Inc. yhtiön tarjoamassa CRM järjestelmässä. Inslightly vastaa palvelun tuottajana omalta osaltaan tietosuoja-asetuksen toteutumisesta. Pilke Valmennus Oy vastaa siitä, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan ja kuinka niitä käytetään. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite) www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tapaamisissa ja muussa yhteydenpidossa, kuten www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

Evästeet

Pilke Valmennus käyttää evästeitä ja mahdollisesti muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivustossa vierailevan päätelaitteen muistiin hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten verkkosivun toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa niiden vastaanotto selaimesta. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivun toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin, kun siitä on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisiä rekisteritietoja käsitellään päätelaitteen ja palvelun tarjoajan (Insightly) palvelimen välillä salattua yhteyttä käyttäen.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Vain rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys edellyttää, että rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään kirjallisesti.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja käyttö suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimuksiin ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Henkilötietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pilke Valmennus Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Pilke Valmennus Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.