TA FRAM DET BÄSTA HOS DIG SJÄLV OCH ANDRA

 
Leni_2_pallo.jpg
 

Pilke är den lärande kunskapsorganisationens långvariga utvecklingspartner.  Vi hjälper bygga upp ett emotionellt intelligent ledarskap och samarbete som tar vara på allas kunskap samt möjliggör en gemensam bättre framtid. Vi hjälper gestalta en gemensam bild av nuläget och ta fram högklassiga träffar. Genom nyfiken inlevelse, aktiva arbetssätt och att tänka tillsammans engagerar vi deltagarna till att hitta fräscha lösningar, som styr till målinriktad handling i en föränderlig omgivning. Resultatet är emotionellt intelligenta handlingssätt och ett ökat engagemang i samarbetet. Detta tjänar alla på: ägarna, ledningen, medarbetarna och kunderna.

I en värld som bygger på nätverk och företagande vilar ansvaret för kommunikationen och inlärningen på allas axlar. Kunskapen kommer till i träffarna mellan individer, grupper och organisationer. Vi genererar avkopplad effektivitet och insiktsgivande samarbete som både känns bra och lever kvar efter uppdraget. 


Vårt arbetssätt bygger på en unik kombination av tre olika kunskapsområden

 
Pilke-pallot SE.png
  • Kunskap om affärslivet och organisationer. Vi har en stark teorigrund och lång erfarenhet av affärslivet och olika organisationer. Vi förstår era behov, vet hur man uppnår målen och talar samma språk som deltagarna.
  • Affirmativ inlärning här och nu på individuell och gruppnivå. Vi utnyttjar de bästa metoderna från coaching och facilitering för att lotsa deltagarna utanför sitt bekvämlighetsområde. Att lära sig är samtidigt roligt och utmanande, och allas kunskap tas till vara.
  • Berättelser och improvisation samt visuella och aktionsbaserade arbetssätt. Upplägget utgår alltid från deltagarnas behov. Övningarna styr till närvaro och nyfikenhet och öppnar synvinklar som lätt förbises i vardagen.
  • Resultatet är små vardagens handlingar som leder till stora framsteg i samarbete och produktivitet.

Våra principer

 
  • Berätta mer! Vi är lyhörda för organisationens och deltagarnas behov. Våra tjänster svarar alltid på de identifierade behoven och de justeras flexibelt alltefter situationen.
  • Stig in i helikoptern. Genom aktiva och engagerande arbetssätt styr vi deltagarna till att se aktuella teman från ett färskt perspektiv, att intressera sig för varandras upplevelser och att komma till insikt tillsammans. Vi ritar upp en gemensam karta som underlättar dialogen.
  • Pröva modigt. Vi uppmuntrar och utmanar till ett kreativt samarbete och tillväxt genom små experiment i vardagen. Små förändringar åstadkommer multiplikatoreffekter och positiv förnyelse. 
  • Vi står till tjänst. Förändring och utveckling tar tid. Vi intresserar oss för era utmaningar och målsättningar också efter uppdraget. Vi bygger upp långvarigt samarbete. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder.

Våra kunder berättar

 

Leni hjälpte oss lyckas! Hon nöjde sig inte med quick fixes utan utmanade oss på en ”djupare” nivå, till verkliga insikter och förändringar. Hon kunde bra ta fasta på det väsentliga och förde oss framåt.” -Ledningsgruppmedlem | WORKSHOP FÖR LEDNINGSGRUPPEN

Pilke icon line copy.jpg

Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef, försäkringsbolag | LEDARUTBILDING